16.11.2017

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Gældende for Rationel Staldinventar A/S

1. ANVENDELSE
Med mindre andet følger af ufravigelig lovbestemmelse eller af særskilt skriftlig aftale mellem parterne, sker ethvert tilbud, salg og leverance fra Rationel Staldinventar A/S herefter benævnt Sælger, på nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/ accept.

2. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
Tilbud er baseret på Sælgers til enhver tid gældende standardudførelse, med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt. Tilbud bortfalder 30 dage efter tilbuddets afsendelsesdato, med mindre andet er angivet. Aftaler udover tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra sælger. Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af sælgers ordrebekræftelse og kun denne er bindende for sælger. Køber er pligtig til at kontrollere alle mål og betingelser og til at give sælger omgående meddelelse, dersom disse angivelser efter Købers opfattelse ikke svarer til det aftalte. Eventuelle statiske beregninger er ikke indeholdt i tilbuddet med mindre, at dette udtrykkeligt er nævnt. For det tilfælde, at sælger pålægges udgiftsforøgelse efter pålæg fra staten har sælger ret til at ændre sin pris tilsvarende i tilbuddet eller ordrebekræftelsen, uden at dette udløser misligholdelse beføjelser for køber. Denne adgang for sælger forudsætter dog, at prisstigningen kan konstateres inden der sker levering jfr. pkt. 5. Sælger har desuden krav på, at købet kan fastholdes til trods for prisstigningen. Udskydes leveringstiden efter Købers ønske ud over det aftalte, er Sælger berettiget til at regulere priserne såfremt en sådan udsættelse medfører tab eller ekstraomkostninger f.eks. i form at oplagring, transport, forrentning, kurstab m.m.
Oplyste leveringstider er efter bedste skøn og uden forbindende. Køber kan ikke kan annullere aftalen i tilfælde af forsinket levering.

3. TEGNINGER, BESKRIVELSER, MODELLER M.V.
Alle tegninger og tekniske dokumenter m.v. vedrørende sælgers produkter, eller fremstilling heraf, som før aftalens indgåelse overlades til køber er fortsat sælgers ejendom. Modtagne tegninger, tekniske dokumenter, eller anden teknisk dokumentation kan ikke uden sælgers udtrykkelige samtykke anvendes til andre formål end tilbudsafgivelsen. Materiale omfattet af denne bestemmelse må således ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand og skal på sælgers anmodning straks tilbageleveres. Tegninger og tekniske data er uforbindende i deres detaljer og der tages forbehold for konstruktionsændringer. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden skade for køber.

4. PRISER, FRAGT OG FORSIKRING
Prisen dækker udelukkende de i tilbuddet / ordrebekræftelsen skriftligt aftale ydelser/varer. Priserne gælder ab fabrik Hedensted, uden emballage. Efter købers ønske og dermed særskilt aftale, er sælger behjælpelig med at bestille fragt og forsikring for køber, hvilket i givet fald vil blive afregnet særskilt. Fragtbestilling vil automatisk tillige omfatte bestilling af emballage til særskilt afregning. Emballagen er købers ejendom og tages ikke retur. Levering anses under alle omstændigheder for at være sket ab fabrik Hedensted.

5. LEVERING
Er der ikke truffet nogen særlig aftale om leveringsklausul, sker levering ab fabrik Hedensted, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer de leverede varer under transport, aflæsning og udpakning. Dette gælder uanset ordrestørrelse og uanset om sælger afholder udgifterne til varernes transport indenfor købesummen. Er leveringsklausul aftalt fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Såfremt at der er aftalt leveringsklausul, er det en forudsætning, at almindelig stor lastbil har fri adgang og at der kan læsses af på fast grund. Køber er pligtig til at modtage varerne ved levering og at oplagre dem på forsvarlig vis alt efter deres art og tilstand. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation, som angivet i punkt 10, udskydes leveringstiden med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at hæve købet, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Såfremt køber hæver købet når hindringen i punkt 10 har varet længere end 6 måneder kan køber ikke rette et erstatningskrav mod sælger.

6. BETALING
Med mindre andet er angivet betales kontant ved levering. Sælger forbeholder sig ret til at kræve a conto-betaling eller at Køber stiller bankgaranti. Såfremt betaling ikke sker straks ved forfaldstid, svarer køber renter af den forsinkede betaling fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Såfremt købesummen ikke betales i rette tid, forbeholder sælger sig at holde alle andre igangværende leverancer tilbage samt hindre overgivelse af leverede varer indtil køber har berigtiget alle restancer inkl. eventuelle omkostninger og morarenter.

7. REKLAMATION
Købers skal straks ved modtagelsen og inden det solgte tages i brug gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at leverancen er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse der er, eller burde være konstateret ved sådan modtagekontrol, skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter modtagelse. Såfremt køber har opdaget, eller burde have opdaget manglen og køber alligevel ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende overfor Sælger.

8. ANSVAR FOR MANGLER OG FORSINKELSE
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Andet tab, som kan bevises af køber, afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet sælgers ansvar beløbsmæssigt dog begrænses til den i tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne pris.

9. EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af pålæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger, eller til den, som sælger har til transporteret sin ret. Køber er forpligtet til at tegne og betale brand-, storm- og vandskadeforsikring der dækker hele sælgers leverance fra levering af materialer indtil betalingen er endelig.

10. FORCE MAJEURE
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for sælger, idet sælger dog ikke behøver at bevise at der foreligger decideret arts- og/eller økonomisk umulighed: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt ovenfor, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor.

11. PRODUKTANSVAR
– Sælger er kun ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven eller de efter retspraksis skabte regler om produktansvar, når det dokumenteres/bevises af køber eller 3. mand, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger.
– Sælger hæfter under ingen omstændigheder for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af et konstateret produktansvar jf. ovenfor.
– Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader på skjulte installationer f.eks. gulvvarme, kloak, telefon, el og vandrør.
– Ved vægmontage bærer Køber risikoen for, at den omhandlende væg/udhæng kan bære belastningen i forbindelse med varens montering.
– Sælger påtager sig ikke noget ansvar for skader på produkterne eller skader som opstår fra produkterne som følge af spændingskorrosion (elektrolyse) og galvanisk korrosion , medmindre Sælger skriftligt har påtaget sig et sådant ansvar.
– Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden derom.
-Såfremt der efter nærværende bestemmelse konstateres et produktansvar for sælger er dette ansvar under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til kr. 5.000.000 for erhvervstingskader.

12. GARANTI
Garanti ydes efter købelovens bestemmelser. Følgende er undtaget for garantien: Almindelig smøring og justering samt udbedring af påvirkning efter almindeligt slid.

Endvidere er produkter der ikke er monteret korrekt eller har været udsat for ikke tilsigtet belastning ikke omfattet af garantien.

Særligt hvad angår planker af hårdttræ eller bambus gøres opmærksom på, at mindre krumninger, hvirvler, sunde knaster, småridser, tværårer, små forarbejdningsfejl, kiselpletter, samt lettere fugtskjolder kan forekomme. Farvevariationer kan forekomme og er naturligt for træsorterne. Træ udvider og trækker sig sammen afhængig af luftfugtigheden. Ved levering af ovntørrede varer garanterer sælger alene, at den aftalte tørhedsgrad overholdes på afsendelsestidspunktet. Sælger anbefaler, at man behandler træet med olie mindst én gang om året. Almen efterhjælp, så som justering af planker er ikke omfattet af garantien. Køber er ikke berettiget til at modregne eller gøre tilbageholdelsesret gældende over for Sælger ifølge eller i forbindelse med købet, med mindre at det drejer sig en ubestridt eller retsligt fastslået modfordring. Dette gælder også ved reklamationer.

Særligt hvad angår varmgalvanisering: En varmgalvaniseret overflade vil ændre farve. Ny galvanisering er lyst og skinnende. Over tid vil farven blive mørkere. Det er helt naturligt.

Zink kan udmærket udsættes for vand og fugt igennem længere tid, men der skal være luftcirkulation omkring emnerne. Ellers dannes der hvidrust. Dårlig luftudskiftning i stalden er altså dårligt både for dyrene, men også for udseendet af dine hestebokse. Hvis der er meget fugt i stalden skal inventaret tørres af og udluftning skal ske.

Galvanisk korrision kan ske ved, at varmgalvaniseret materiale forbindes til f.eks. sort jern. Når den våde bund i boksen kommer i kontakt med f.eks. en uprofil på en skillevæge vil den korridere – hurtigt.

Pas især på dette fænomen i forbindelse med potentialeudligning. Læs mere om galvanisk korrision hos brancheorganisationen Nordic Galvanizers

Hvidrust og skader fremkommet fra galvanisk korrision er ikke omfattet af garantien.

Læs mere om varmgalvanisering hos DOT Nordic

3. RETURRET
Produkter fremstillet efter mål samt produkter der har været monteret tages ikke retur. Returnering af varer kan, uanset anledning, kun ske efter skriftlig aftale med sælger. Ved returnering af varer, som svarer til købers bekræftede ordre, krediteres varerne maksimalt med 50 % fratrukket eventuelle fragtomkostninger.

14. VÆRNETING
Enhver tvist der udspringer af samhandelen mellem parterne afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole. Sælger har dog ret til at vælge, at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler der gælder i Danmark. Tvister skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor Sælger har sit forretningssted.