Opstalding

§ 5 Heste må ikke opstaldes i spiltov.
Stk. 2. Heste kan dog opbindes i op til 2 timer under tilsyn, såfremt formålet er at lære hesten at stå opbundet uden tilsyn.
Stk. 3. Heste, der har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan opbindes uden tilsyn i op til 2 timer. Ved transport, stævner, dyrskuer m.v. kan opbinding ske i længere tid.
Stk. 4. Heste, der gruppeopstaldes hele døgnet, og som har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan ud over bestemmelsen i stk. 3 en gang i døgnet opbindes i op til 5 timer, hvis opbinding ud over 2 timer er nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn m.v.
Stk. 5. Stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4. kan fraviges, hvis veterinære hensyn taler herfor.

Indretning af stalden
Loftshøjder

§ 6 Loftshøjden i stalden skal være mindst hestens stangmål plus 75 cm i frihøjde over eventuel strøelse. For en hest med et stangmål på 1,85 m og derover kan loftshøjden dog
være 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse.
Stk. 2. Kravet i stk. 1 kan fraviges i op til 15 pct. af stalden, hvor loftshøjden er lavere på grund af spærfødder, tværgående bjælker eller lignende konstruktioner, forudsat at hesten
ikke derved kan komme til skade eller udsættes for væsentlig ulempe. Arealet med lavere loftshøjde som beskrevet i 1. pkt. må ikke overstige 15 pct. af den enkelte hests minimumsgulvareal, jf. §§ 7-9.
Stk. 3. Kravet i stk. 1 kan fraviges i op til 30 pct. af en stald med taghældning, forudsat at fravigelsen skyldes taghældningen og der ikke er spærfødder, tværgående bjælker eller
lignende konstruktioner, der begrunder en fravigelse, jf. stk. 2. Det er en forudsætning for fravigelse af kravet til loftshøjde i stk. 1, at hesten ikke derved kan komme til skade eller
udsættes for væsentlig ulempe. Arealet med lavere loftshøjde som beskrevet i 1. pkt. må ikke overstige 30 pct. af den enkelte hests minimumsgulvareal, jf. §§ 7-9.
Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 må loftshøjden i stalden ikke være lavere end 2,10 m i frihøjde over eventuel strøelse.

Forenklet:
75 cm plus stangmålet over strøelse er = lofthøjden. Hvis du har 260 cm over strøelse bortfalder kravet.
Dispensationer:
15% af boksarealet kan have en mindre loftshøjde, hvis det er pga. nødvendige bygningskonstruktioner. Bemærk. at mindstemål uanset er 210 cm. over strøelse.
30% af boksarealet kan have en mindre loftshøjde, hvis kravet alene ikke kan opnås pga. taghældning. Bemærk. at mindstemål uanset er 210 cm. over strøelse.

Størrelse på hestebokse

§ 7 Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst (1,7 x hestens stangmål)², og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål.

Se regneeksempler nedenfor;
Husk, at mål på hestebokse er INDVENDIGE mål. Mange producenter opgiver udvendige eller centrum/centrum mål.

Stangmål Mindste mål på hesteboks Mindste mål på foleboks
120 cm4,2 m² og korteste side minimum 204 cm.5,8 m² og korteste side minimum 204 cm.
130 cm4,9 m² og korteste side minimum 221 cm.6,8 m² og korteste side minimum 221 cm.
140 cm5,7 m² og korteste side minimum 238 cm.7,8 m² og korteste side minimum 238 cm.
150 cm6,5 m² og korteste side minimum 255 cm.9,0 m² og korteste side minimum 255 cm.
160 cm7,4 m² og korteste side minimum 272 cm.10,3 m² og korteste side minimum 272 cm.
170 cm8,4 m² og korteste side minimum 289 cm.11,6 m² og korteste side minimum 289 cm.
180 cm9,4 m² og korteste side minimum 306 cm.13,0 m² og korteste side minimum 306 cm.